821+ Best Motivational Quotes in Marathi for Success & Life | Inspirational प्रेरणादायी सुविचार मराठी

Best Motivational Quotes in Marathi for Success: As everything is important in life and one of them is motivation, sometimes when we face a difficult situation we get discouraged and give up immediately but in such a situation if we hear some encouraging thoughts or if we read some enthusiastic thoughts. .

We risk our lives to do something without giving up. And carries that task to completion, enthusiasm is very important in life, because enthusiasm motivates us to do any task in our life. Enthusiasm is very important in life. So why should it be any work in life.

We have brought for you some motivational quotes in marathi, inspirational quotes in marathi, motivational quotes in marathi for success, marathi quotes motivational, good morning motivational quotes in marathi, good morning quotes marathi motivation, best motivational quotes in marathi, So in today’s article we are going to see some motivational quotes that will help us to move forward in life. Hope you like it. So let’s see

Best Motivational Quotes in Marathi for Success & Life

motivational quotes in marathi
motivational quotes in marathi

चांगले काम करायचे मनात

आले की ते लगेच करून टाका.

अवघड आहे कठीण आहे

म्हणून सोडून दिल असत तर

स्वराज्य उभच राहील नसतं.

आयुष्य जगून समजते; केवळ ऐकून,

वाचून, बघून समजत नाही.

स्वत:ला जिंकायचे असेल तर डोक्याचा उपयोग करा;

इतरांना जिंकायचे असेल तर हृदयाचा उपयोग करा.

परिस्थितीच्या अधीन होऊ नका,

परिस्थितीवर मात करा.

बोलावे की बोलू नये,

असा संभ्रम निर्माण झाला असता

मौनाने बोलण्याची जागा घ्यावी

कोणतीही चूक वाया घालवू नका

त्यातून काहीतरी शिका.

जगू शकलात तर चंदनासारखे जगा;

स्वत: झीजा आणि इतरांना गंध द्या.

आपला वेळ मर्यादित आहे,

तो दुसऱ्याचे आयुष्य जगण्यात

वाया घालवू नका.

भीती ही भावना नसून

अनेकांच्या आयुष्याला लागलेला रोग आहे.

वेळप्रसंगी हळवेपणा बाजुला ठेवून

वास्तवाला सामोरे जाण्याची तयारी ठेवा.

Inspirational प्रेरणादायी सुविचार मराठी

inspirational quotes in marathi
inspirational quotes in marathi

गणितात कच्चे असाल तरी चालेल,

पण हिशोबात मात्र पक्के राहा.

आपल्या दोषांवरचे उपाय

नेहमी आपल्याकडेच असतात;

फक्त ते शोधण्याची तसदी घ्यावी लागते.

तलवारीच्या जोरावर मिळवलेलं

राज्य तलवार असेतोवरच टिकतं.

स्वप्नं ती नव्हेत जी झोपल्यावर पडतात,

स्वप्नं ती की जी तुम्हाला झोपूच देत नाहीत.

मोक्यावर साथ सोडणारी माणसं

बऱ्याचदा तीच असतात

ज्यांना कधीकाळी आपण

डोक्यावर घेऊन नाचलेलो असतो.

हातावरील रेषेत दडलेले भविष्य बघू नका;

त्याच हाताने कष्ठ करा व स्वत:चे भविष्य घडवा.

motivational quotes in marathi

यशस्वी व्यक्ती बाकीचे लोक काय करत आहेत

याचा विचार करत बसत नाहीत.

चिंता ही कुठल्याच दुःखावरचा

उपाय होऊ शकत नाही.

बोलून विचार करण्यापेक्षा

बोलण्याआधी विचार केलेला बरा.

काही बदलायचं असेल तर

सर्वात आधी स्वत:ला बदला.

दुर्जन मंडळीत बसण्यापेक्षा एकटे बसणे बरे

आणि एकटे बसण्यापेक्षा

सज्जन मंडळीत बसणे हे त्याहून बरे.

Best Motivational Quotes in Marathi

Positive Thinking Motivational Quotes in Marathi: Nothing is impossible for a man, but the sad thing is that he does not believe in himself that he has such powers. If a man goes to the depths of his mind and realizes the powers within him and uses them, he can make impossible things possible.

Today we are sharing with you the world’s most powerful motivational quotes Motivational Quotes in Marathi, Motivational Quotes And Status In Marathi in Marathi that will change your life. No matter how difficult the situation may be, success will kiss your feet! प्रेरणादायी विचार मराठी, प्रेरणादायी सुविचार मराठी, प्रेरणादायक कोट्स

motivational quotes in marathi for success
motivational quotes in marathi for success

ध्येयाचा ध्यास लागला;

म्हणजे कामाचा त्रास वाटत नाही.

क्रोधाला लगाम घालण्यासाठी

मौनाइतका उत्तम मार्ग दुसरा नाही.

केवळ ज्ञान असून उपयोग नाही,

ते कसं आणि केव्हा वापरायचं याचंही ज्ञान हवं.

काहीच हाती लागत नाही

तेव्हा मिळतो तो अनुभव.

कर्म जेव्हा वसुलीवर येते,

त्यावेळी कुणाचाही वशिला चालत नाही,

त्यामुळे आपल्या कर्माशी आणि

कार्याशी प्रामाणिक राहून

आयुष्याची वाटचाल करा.

ढीगभर आश्वासनांपेक्षा

टीचभर मदत केव्हाही चांगली.

शक्तीचा उपयोग नेहमी शहाणपणाने करा.

क्रोधाच्या मार्गाने ती वाया घालवू नका.

स्वाभिमान विकूण मोठं होण्यापेक्षा

अभिमान बाळगून लहान राहिलेलं कधीची चांगल.

inspirational quotes in marathi

ज्या गोष्टी कधीच बदलू शकत नाहीत

त्यांच्याविषयी कधीही दुःखी होऊ नये.

यशस्वी होण्यासाठी तुमची यशस्वी होण्याची इच्छा

अपयशी होण्याच्या भितिपेक्षा अधिक प्रबळ असली पाहिजे.

हे देवा, मला खूप खूप आव्हानं दे

व ती पेलण्यासाठी प्रचंड शक्ती दे!

MOTIVATIONAL QUOTES IN MARATHI FOR LIFE

marathi quotes motivational
marathi quotes motivational

सांभाळून चला,

कारण कौतुकाच्या पुलाखाली

मतलबाची नदी वाहत असते.

कोणत्याही गोष्टीची उणीव भासल्याखेरीज

तिची खरी किंमत कळत नाही.

फक्त मदत मागा

सगळे लायकी दाखवतील.

नाही हा शब्द तुम्हाला ऐकू येत नाही,

तोपर्यंत सगळे काही शक्य आहे.

संयम राखणे हा

आयुष्यातला फार मोठा गुण आहे.

एक साधा विचारसुध्दा तुमचं आयुष्य उजळवू शकतो

म्हणून नेहमी नवे विचार मिळवत रहा.

स्वतःच्या कर्तृत्वावर विश्वास ठेवायला शिका

तरच इतर तुमच्या कर्तृत्वावर विश्वास ठेवतील.

यशाकडे नेणारा सर्वात जवळचा मार्ग

अजून तयार व्हायचा आहे.

शुन्यालाही देता येते किंमत,

फक्त त्याच्यापुढे एक होऊन उभे रहा.

काळजाची प्रत्येक जखम भरून येते कारण

काळ दुःखावर मायेची फुंकर घालत असतो.

Motivational Quotes in Marathi for Success

good morning motivational quotes in marathi
good morning motivational quotes in marathi

अपमानाच्या पायऱ्यावरुनच

ध्येयाचा डोंगर चढायचा असतो.

प्रसंगी थोडे नुकसान झाले तरी चालेल,

पण शत्रू निर्माण करू नका.

जीवनातील काही पराभव हे

विजयाहूनही अधिक श्रेष्ठ असतात.

स्वतःची तुलना इतरां बरोबर करू नका,

तसे केल्यास तुम्ही स्वतःचा अपमान करत आहात.

inspirational quotes in marathi

प्रत्येक बाबतीत दुसऱ्याच अनुकरण करु नका;

स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण करा.

जीवनात चांगल्या माणसांना शोधू नका,

स्वतः चांगले व्हा आणि कुणीतरी तुम्हाला शोधत येईल.

मनुष्याचे मोठेपण हे त्याच्या वयावर नव्हे,

तर कर्तृत्त्वावर अवलंबून असते.

आपले अंत:करण जोपर्यंत शुध्द आहे,

तोपर्यंत कशाचीही भीती बाळगण्याची जरुरी नाही.

विजेते वेगळ्या गोष्टी करत नाही

ते प्रत्येक गोष्ट वेगळेपणाने करतात.

motivational quotes in marathi

खर्या अर्थाने सामर्थवान बनायचे असेल

तर एकट्याने लढायला शिका.

आयुष्यात असं काहीतरी मिळवा

जे तुमच्या पासून कुणीही चोरून घेऊ शकत नाही.

Best Inspirational Quotes in Marathi

Inspirational Quotes in Marathi: Whether the work is big or small, we need motivation a lot. Even if we do something without motivation, we do not enjoy that work or the work is not fulfilled. Despair is such a disease that once someone is hit by it, it is very difficult to come out.

Many people start a new job with great enthusiasm. But, if you don’t achieve success within the time frame you set, after some time all the enthusiasm starts to fade away. The biggest reason for this is our lack of motivation. Today we are sharing with you the world’s most powerful motivational quotes Inspirational Quotes in Marathi, Motivational Quotes in Marathi for Success, MOTIVATIONAL QUOTES IN MARATHI FOR LIFE, Best Motivational Quotes in Marathi which will change your life.

The world’s most powerful motivational quotes will change your life. These inspirational thoughts will help you reach the pinnacle of success no matter how difficult the situation may be.

good morning quotes marathi motivation
good morning quotes marathi motivation

पाहिलेल्या पावसाळ्यापेक्षा अनुभवलेले

पावसाळे अधिक महत्त्वाचे असतात.

जगात सारी सोंगे करता येतात,

पण पैशाच सोंग करता येत नाही.

आपली सावली निर्माण करायची असेल तर

ऊन झेलण्याची तयारी असावी लागते.

आजचा संघर्ष उद्याचे सामर्थ्य निर्माण करतो,

विचार बदला आयुष्य बदलेल.

कधी कधी हक्क मागून मिळत नाहीत;

ते मिळवावे लागतात.

ज्याला खरोखरच लक्ष्य गाठायचे आहे,

त्याने प्रत्येक गोष्टीकडे लक्ष द्यायला हवे.

भरलेला खिसा माणसाला दुनिया दाखवतो,

रिकामा खिसा मात्र दुनियेतील माणसं दाखवतो.

motivational quotes in marathi for success

इच्छा दांडगी असली की मदत

आपणहून तुमच्याकडे चालत येते.

चुकीचा व्यवहार माणसं तोडतो

म्हणून तो सत्याने आणि सन्मानाने करा.

ज्याच्याजवळ उमेद आहे,

तो कधीही हरू शकत नाही.

चिंता आणि तणाव दूर करण्याचा एकच उपाय

डोळे बंद करा आणि म्हणा उडत गेले सगळे.

Positive Thinking Motivational Quotes in Marathi

motivational quotes for success in marathi
motivational quotes for success in marathi

अशक्य हा शब्दच आपल्या

शब्दकोशातून काढून टाका.

मोहाचा पहिला क्षण,

ही पापाची पहिली पायरी असते.

यशाचा उत्तम मार्ग म्हणजे

अजुन एकदा प्रयत्न करने होय.

एकदा कर्तव्याच्या वाटेवरुन जायचं ठरवलं

की भावनांना विसरायचंच असतं.

पायाला स्पर्श करून जाणाऱ्या त्याच लाटा असतात

ज्या मोठ्या बोटी बुडवण्याचं सामर्थ्य ठेवतात.

निघून गेलेला क्षण

कधीच परत आणता येत नाही.

good morning motivational quotes in marathi

आरामात जीवन जगायचे असेल तर ऐकून घ्या,

पाहून घ्या. व्यर्थ बडबड करु नका.

शरीराला आकार देणारा

कुंभार म्हणजे व्यायाम.

डोक्यावर बर्फ व जीभेवर साखर

असली की सारे प्रश्न आपोआप सुटतात.

काही गोष्टी बोलून दाखवायच्या नसतात

करून दाखवायच्या असतात.

मूर्ख माणसे आपापसात संभाषण करू लागली की

शहाण्या माणसाने मौन धारण करणे योग्य.

चुकतो तो माणूस

आणि चुका सुधारतो तो देवमाणूस !

Motivational Quotes in Marathi for Students: प्रेरणादायक सुविचार

business motivational quotes in marathi
business motivational quotes in marathi

ज्याच्या डोळ्यात आत्मविश्वासाचे अंजन असते;

तो कूठल्याही काळोखातून सहज मार्ग कढतो.

आपल्या नियतीचे मालक बना

पण परिस्थितीचे गुलाम बनू नका.

बुडणाऱ्यांना किनाऱ्यावरुन सूचना देतात,

ते सामान्य आणि स्वत:चा जीव धोक्यात घालून

त्यांना वाचवतात ते असामान्य !

कर्तव्याची दोरी नसली की

मनाचा पतंग कुठेही फडफडत राहतो.

best motivational quotes in marathi

नेहमी तत्पर रहा,

बेसावध आयुष्य जगू नका.

प्रतिकूलतेतही अनुकूलता निर्माण करतो

तोच खरा माणूस !

बुध्दीला पटल्याशिवाय

कोणताही विचार स्वीकारू नका.

तलवारीच्या जोरावर मिळवलेले राज्य

तलवार असेतोवरच टिकते.

ज्याच्या जवळ सुंदर विचार असतात,

तो कधीही एकटा नसतो.

निश्चयी भिकारी हा अनिश्चयी

सम्राटापेक्षा कितीतरी श्रेष्ठ असतो.

यश मिळवायचं असेल तर

स्वत:च स्वत:वर काही बंधन घाला.

Motivational Quotes And Status In Marathi

Inspirational Quotes and Inspirational Statements have an amazing ability to change the mood of your life. That’s why we’re sharing a collection of new inspirational tips to set you on your way to success.

Hello we are going to see Motivational Thoughts Marathi, Marathi Motivational Quotes, Success, Inspiration quotes.

When you think about changing the quality of your thoughts, you change the quality of your life, for that we Motivational Quotes in Marathi. We will see in this article.

self motivation positive
self motivation positive

हाव सोडली की मोह संपतो

आणि मोह संपाला की दुःख संपते.

जग तुम्हाला नावे ठेवण्यात व्यस्त असते,

तुम्ही नाव कमविण्यात व्यस्त रहा.

विश्वास हा खोडरबर सारखा असतो

तुम्ही केलेल्या प्रत्येक चुकीबरोबर तो कमी होत जातो.

जग प्रेमाने जिंकता येतं; 

शत्रुत्वाने नाही.

जो धोका पत्करण्यास कचरतो,

तो लढाई काय जिंकणार !

motivational quotes for success in marathi

अपराध्याला पुन्हाःपुन्हा क्षमा करणं,

हे अपराध करण्याइतकंच धोक्याचं आहे.

मोती होण्यासाठी जलबिंदूला आकाशातून

आपला अधःपात करून घ्यावा लागतो.

विचार असे मांडा कि तुमच्या

विचारांवर कुणीतरी विचार केलाच पाहिजे.

हल्ली चांगल्या कामाला

मांजरांपेक्षा माणसेच जास्त आडवी येतात.

आयुष्यात भावनेपेक्षा 

कर्तव्य मोठे असते.

जेव्हा आपली नखं वाढतात तेव्हा आपण नखं कापतो बोटं नाही,

त्याच प्रमाणे जेव्हा गैरसमजातून नाती तुटायची वेळ येते

तेव्हा अहंकार तोडा नाती नाही.

प्रेरणादायी सुविचार मराठी

motivational quotes in marathi
motivational quotes in marathi

हरलात तरी चालेल फक्त जिंकणारा

स्वत:हून म्हटला पाहिजे हा खेळ

आयुष्यातील सर्वात कठीण खेळ होता.

आपली स्वप्ने कधीही अर्ध्यावर सोडू नका

विशेषतः ज्याच्याबद्दल दिवसातून एकदा तरी

कोणता ना कोणता विचार मनात येतोच अशी स्वप्ने.

माणसाला दोनच गोष्टी हुशार बनवतात..

एक म्हणजे वाचलेली पुस्तकं

आणि दुसरी भेटलेली माणसं.

business motivational quotes in marathi

जोपर्यंत चांगले शिक्षण घेणे म्हणजे चांगली नोकरी लागणे,

हि संकल्पना पालक आणि विध्यार्थाच्या डोक्यातून निघत नाही,

तोपर्यंत समाजात नोकरच जन्माला येतील मालक नाही.

कितीही मोठा पाठिंबा असला तरी

यशस्वी तोच होतो ज्याच्या रक्तातच

जिंकण्याची हिंमत आणि लढण्याची धमक असते.

पहिलं स्वप्न भंग झाल्यावरही

दुसरं स्वप्न बघण्याची हिंमत

म्हणजे जीवन.

नेहमी लक्षात ठेवा

आपल्याला खाली खेचणारे लोक,

आपल्यापेक्षा खालच्या पायरीवर असतात.

एकमेकांविषयी बोलण्यापेक्षा

एकमेकांशी बोला

तुमचे खूप सारे गैरसमज दूर होतील.

जेव्हा एक बीज काळोख्या अंधारातून,

कठोर जमिनीतून उगवू शकते

तर तुम्ही का नाही.

ना कुणाशी स्पर्धा असावी,

ना कुणाच्या पुढे जाण्याची आकांक्षा असावी,

फक्त स्व्ठ्ला सिद्ध करण्याची जिद्द असावी.

Also Read😍👇

Best Alone Quotes In Marathi

Best Life partner Quotes in Marathi

Best Royal Attitude Quotes in Marathi

Heart touching Sad Quotes in Marathi

Marathi Thoughts Motivational

positive thinking motivational quotes in marathi
positive thinking motivational quotes in marathi

पराभवाची भीती बाळगू नका

एक मोठा विजय तुमचे सर्व

पराभव पुसून टाकू शकतो.

क्षेत्र कोणतेही असो

प्रभाव वाढू लागला की

तुमची बदनामी होणं अटळ असतं.

प्रत्येक पाऊल योग्य नसते,

पण धोके पत्करून त्यातून जे शिकत जातात

ते धेय्य नक्की गाठतात.

self motivation positive motivational quotes in marathi

एकमेकांविषयी बोलण्यापेक्षा

एकमेकांशी बोला

तुमचे खूप सारे गैरसमज दूर होतील.

कठीण काळात सतत स्वतःला सांगा,

शर्यत अजून संपलेली नाही,

कारण मी अजून जिंकलेलो नाही.

तुम्ही कोण आहात आणि

तुम्हाला कोण व्हायचंय यातलं अंतर म्हणजे

तुम्ही काय करता.

पुन्हा जिंकायची तयारी

तिथूनच करायची

जिथे हरण्याची जास्त भीती वाटते.

एकदा कर्तृत्व सिद्ध झालं कि,

संशयाने बघणाऱ्या नजरा

आपोआप आदरानं झुकतात.

तुम्ही प्रत्येक वेळेस नविन चूक

करत असाल तर नक्किच

समजा तुमची प्रगतीच्या मार्गावर आहात.

आपली स्वप्ने कधीही अर्ध्यावर सोडू नका

विशेषतः ज्याच्याबद्दल दिवसातून एकदा तरी

कोणता ना कोणता विचार मनात येतोच अशी स्वप्ने.

खेळ’ असो वा ‘आयुष्य’

आपलं सामर्थ्य तेव्हाच दाखवा जेव्हा समोरचा

आपल्याला “कमजोर” समजत असेल..

Motivational Quotes in Marathi Good Morning

Motivational Quotes in Marathi: Good Thoughts in Marathi can help you reach your potential every day. Of course, those are just words. But those inspiring thoughts are Marathi words. And if you’re on the verge of giving up or struggling to push yourself to the next level, sometimes that’s just what you need.

positive motivational quotes in marathi
positive motivational quotes in marathi

यश हे सोपे कारण ते कशाच्या तरी तुलनेत असते,

पण समाधान हे महाकाठीन,

कारण त्याला मनाचीच परवानगी लागते.

हरलात तरी चालेल फक्त जिंकणारा

स्वत:हून म्हटला पाहिजे हा खेळ

आयुष्यातील सर्वात कठीण खेळ होता.

आयुष्यात एकदा तरी वाईट दिवसांना

सामोरे गेल्याशिवाय चांगल्या

दिवसांची किंमत कळत नाही.

positive thinking motivational quotes in marathi

आपली खरी स्वप्न तीच आहेत जी आपल्याला

रात्री उशिरापर्यंत जगण्यास आणि

सकाळी लवकर उठण्यास भाग पाडतात.

प्रत्येक क्षणाचा आनंद घेऊन जगा.

कारण गेलेली वेळ परत येत नाही.

आणि येणारी वेळ कशी असेल सांगता येत नाही.

स्वप्न मोफतच असतात,

फक्त त्यांचा पाठलाग करतांना

आयुष्यात बरीच किंमत मोजावी लागते.

एकावेळी एकच काम करा,

पण असे करा की

जग त्या कामाची दखल घेईल.

तुमचा आजचा संघर्ष

तुमचे उद्याचे सामर्थ निर्माण करतो

त्यामुळे विचार बदला म्हणजे तुमचे आयुष्य बदलेल.

अपयश म्हणजे संकट नव्हे,

आपल्याला योग्य मार्गावर आणणारे

ते मार्गस्थ दगड आहेत.

आयुष्य हा बुद्धिबळाचा खेळ आहे,

जर टिकून राहायचे असेल तर,

चाली रचत राहाव्या लागतील.

Positive Motivational Quotes in Marathi

motivational quotes in marathi good morning
motivational quotes in marathi good morning

सुंदर चरित्र आणि कर्तव्य

कुणाकडूनच उसने मिळत नाही.

ते फक्त स्वत:च निर्माण करावे लगते.

प्रसिध्दी ही अशी बाब आहे

जी कितीही मिळाली तरी

माणसाची तहान भागत नाही.

तुम्ही ठरवलेल्या ध्येयांवर,

लोक हसत नसतील तर ,

तुमची ध्येये खूपच लहान आहेत हे लक्षात घ्या.

चांगला गुरु यशाचे दरवाजे उघडून देऊ शकतो,

पण त्यातून यशाच्या दिशेने

जाण्यासाठी स्वतःलाच चालावे लागते.

पहिलं स्वप्न भंग झाल्यावरही

दुसरं स्वप्न बघण्याची हिंमत

म्हणजे जीवन.

कोणतेही कार्य हे अडथळ्याशिवाय पार पडत नाही,

शेवटपर्यंत जे प्रयत्न करीत राहतात

त्यानांच यश प्राप्त होते.

positive motivational quotes in marathi

तुम्ही इतरांना जे सुख किंवा दुःख द्याल

ते सुख दुःख न चुकता तुमच्याकडे परत येईल,

हा निसर्गाचा अटल नियम आहे.

कोणतेही कार्य हे अडथळ्याशिवाय पार पडत नाही,

शेवटपर्यंत जे प्रयत्न करीत राहतात

त्यानांच यश प्राप्त होते.

सुंदर चरित्र आणि कर्तव्य

कुणाकडूनच उसने मिळत नाही.

ते फक्त स्वत:च निर्माण करावे लगते.

संकटं टाळणं माणसाच्या हाती नसतं

पण संकटाचा सामना करणं

त्याच्या हातात असतं.

जीवनात चांगला माणूस होण्यासाठी एवढंच करा.

चुकाल तेव्हा माफी मागा,

अन कुणी चुकलं तर माफ करा.

मोठ व्हायचं आणि यशस्वी व्हायचय तर

अपमान गिळायला शिका,

उद्या मोठे व्हाल तेव्हा हीच अपमान करणारी लोक

स्वतःचा मान वाढवायचा तुमची ओळख सांगतील!

Positive Thinking Motivational Quotes in Marathi

daily quotes in marathi
daily quotes in marathi

मनाचे दरवाजे नेहमी खुले ठेवा;

ज्ञानाचा प्रकाश कुठुन

कधी येईल सांगता येत नाही.

जवळच्या माणसाचा स्वभाव कितीही पुरेपूर

माहित असला तरी जगावेगळी समस्या उभी राहिली

तर तो कसा वागेल हे सांगता येत नाही.

जिंकण्याची मजा तेव्हाच येते,

जेव्हा सर्वजण तुमच्या हरण्याची

वाट पाहत असतात.

आयुष्य हा बुद्धिबळाचा खेळ आहे

जर टिकून राहायचे असेल तर

चाली रचत राहाव्या लागतील.

माणसाला स्वत:चा “photo”

का काढायला वेळ लागत नाही,

पण स्वत:ची “image” बनवायला काळ लागतो.

motivational quotes in marathi good morning

न हरता, न थकता न थाबंता

प्रयत्न करण्यांसमोर कधी कधी

नशीब सुध्दा हरत.

पराभवाची भीती बाळगू नका

एक मोठा विजय तुमचे सर्व

पराभव पुसून टाकू शकतो.

तुम्ही प्रत्येक वेळेस नविन चूक

करत असाल तर नक्किच

समजा तुम्ही प्रगतीच्या मार्गावर आहात.

पैज लावायची तर स्वतः सोबतच लावा

कारण जिंकलात तर,

स्वत:चा आत्मविश्वास जिंकाल.

आणि हरलात तर स्वत:चाच अहंकार हराल.

जीवनात चांगला माणूस होण्यासाठी एवढंच करा.

चुकाल तेव्हा माफी मागा,

अन कुणी चुकलं तर माफ करा.

प्रसिध्द व्यक्ती होण्यासाठी

आयुष्यातला क्षण न क्षण कोणत्यातरी

एका क्षेत्रात सतत उगळावा लगतो.

Self Motivation Positive Motivational Quotes in Marathi

Everyone gets depressed at some point in their life. But in such a case, the support of our people and motivational quotes (Motivational Quotes In Marathi) will definitely save us. We often need to be inspired in life. For this, read Inspirational Quotes In Marathi, Positive Motivational Quotes In Marathi, Success Quotes In Marathi, Marathi Thoughts On Success, Inspirational Quotes For Struggles In Life (Marathi Inspirational Quotes On Life Challenges), Motivational Status In Marathi, Marathi Motivational Thoughts

marathi thoughts motivational
marathi thoughts motivational

कितीही मोठा पाठिंबा असला तरी

यशस्वी तोच होतो ज्याच्या रक्तातच

जिंकण्याची हिंमत आणि लढण्याची धमक असते.

दगडाने डोकेही फुटतात

पण त्याच दगडाची जर मूर्ती बनवली

तर लोक त्यावर डोकं टेकतात.

प्रत्येक क्षणाचा आनंद घेऊन जगा.

कारण गेलेली वेळ परत येत नाही.

आणि येणारी वेळ कशी असेल सांगता येत नाही.

अपयश म्हणजे संकट नव्हे,

आपल्याला योग्य मार्गावर आणणारे

ते मार्गस्थ दगड आहेत.

Motivational Quotes And Status In Marathi

न हरता, न थकता न थाबंता

प्रयत्न करण्यांसमोर कधी कधी

नशीब सुध्दा हरत.

आयुष्यात आजवर जगलो,

प्रेम केलं, हरलो, चुकलो, दुखावलो,

विश्वास टाकला, चुका केल्या,

पण प्रत्येकवेळी मी शिकत गेलो.

दिवसभरात तुमच्यापुढे एकही समस्या उदभवली नाही

किंवा तुम्हाला एकही प्रश्न पडला नाही,

तर तुम्ही तुमच्या आयुष्याचा प्रवास

चुकीच्या रस्त्यावरून करत आहात.

कोणाच्याही सावलीखाली उभा राहिल्यावर

स्वतःची सावली कधीच निर्माण होत नाही,

स्वतःची सावली निर्माण करण्यासाठी

स्वतः उन्हात उभे रहावे लागते.

सगळी परिस्थती नीट समजून घेतल्याशिवाय

कुणाबद्दलही वाईट मत करून घेऊ नका

दुसऱ्याचं मत आपल्याला मान्य नाही

याचा अर्थ आपण बरोबर आहोत असा होत नाही.

माझ्यामागे कोण काय बोलतं,

याने मला काहीच फरक पडत नाही,

माझ्यासमोर काही बोलण्याची त्यांची

हिम्मत नाही, यातच माझा विजय आहे.

जेव्हा सगळंच संपून गेलंय

असं आपल्याला वाटतं,

तीच खरी वेळ असते,

नवीन काहीतरी सुरु होण्याची.

ध्येयासाठी आतोनात प्रयत्न करा,

जगाने तुम्हाला वेडे म्हटले तरी चालेल,

कारण वेडेच लोकं इतिहास घडवतात,

आणि शिकलेली लोकं तो इतिहास वाचतात.

Business Motivational Quotes in Marathi

inspirational teacher quotes in marathi
inspirational teacher quotes in marathi

आयुष्यात आजवर जगलो,

प्रेम केलं, हरलो, चुकलो, दुखावलो,

विश्वास टाकला, चुका केल्या,

पण प्रत्येकवेळी मी शिकत गेलो.

छत्री पावसाला थांबवू शकत नाही

पण पावसात थांबण्याचे धाडस नक्की देऊ शकते,

तसेच आत्मविश्वास यशस्वी होण्याची खात्री

देऊ शकत नाही पण

संघर्ष करण्याची प्रेरणा नक्की देऊ शकतो.

Motivational quotes in marathi for students

जर तुम्हाला कोणी रिजेक्ट,

अस्वीकार केल तर निराश होऊ नका,

सर्वसाधारण लोक महागड्या वस्तू रिजेक्ट करतात

त्या स्वीकारण्याची त्यांची ऐपत, लायकी नसते.

आयुष्यात आनंदाने जगायचे असेल तर

दोनच गोष्टी विसरा

तुम्ही इतरांसाठी जे चांगले केले ते

व इतरांनी तुमच्याशी वाईट केले ते.

जर तुम्हाला कोणी रिजेक्ट,

अस्वीकार केल तर निराश होऊ नका,

सर्वसाधारण लोक महागड्या वस्तू रिजेक्ट करतात

त्या स्वीकारण्याची त्यांची ऐपत, लायकी नसते.

तुम्ही गरीब म्हणून जन्माला आलात

यात तुमचा काहीच दोष नाही पण जर

तुम्ही गरीब म्हणून मेलात

तर हा नक्कीच तुमचा दोष असेल.

कोणाच्याही सावलीखाली उभा राहिल्यावर

स्वतःची सावली कधीच निर्माण होत नाही,

स्वतःची सावली निर्माण करण्यासाठी

स्वतः उन्हात उभे रहावे लागते.

माझ्यामागे कोण काय बोलतं

याने मला काहीच फरक पडत नाही,

माझ्यासमोर काही बोलण्याची त्यांची

हिम्मत नाही, यातच माझा विजय आहे.

ज्याने पावलोपावली आयुष्यात दुःख भोगलंय,

तोच नेहमी इतरांना हसवू शकतो,

कारण हसण्याची किंमत

त्याच्याइतकी कोणालाच ठाऊक नसते.

जर तुम्हाला आयुष्यामध्ये खूप संघर्ष करावा लागत असेल,

तर स्वत:ला खूप नशीबवान समजा

कारण देव संघर्ष करायची संधी फक्त त्यांनाच देतो,

ज्यांच्यामध्ये क्षमता असते!

कितीही विपरीत परिस्थिती असू द्या,

मनुष्य श्वास घ्यायला विसरत नाही

तो कोठून तरी हवेचा स्रोत शोधतोच,

आणि श्वास घेतल्याशिवाय राहत नाही

त्याच प्रमाणे यशाची ओढ लागलेला मनुष्य

कितीही विपरीत परिस्थितीतून यश खेचून आणतोच.

Motivational Quotes for Success in Marathi 2024

Motivational Quotes And Status In Marathi
Motivational Quotes And Status In Marathi

जर एखाद्याला फसवण्यात तुम्ही यशस्वी झाला तर

तो माणूस मूर्ख आहे असं समजू नका,

त्या माणसाच्या विश्वासाला तुम्ही पात्र नव्हता

असा त्याचा अर्थ आहे.

आपला कोणी व्देष करत असेल तर त्याला

तीन पैकी एक कारण असतं

एक: त्यांना तुमची भीती वाटते

दोन: ते स्वतःचा व्देष करतात

तीन: त्यांना तुमच्यासारखं व्हायचं असतं.

Positive Thinking Motivational Quotes in Marathi

कितीही विपरीत परिस्थिती असू द्या,

मनुष्य श्वास घ्यायला विसरत नाही

तो कोठून तरी हवेचा स्रोत शोधतोच,

आणि श्वास घेतल्याशिवाय राहत नाही

त्याच प्रमाणे यशाची ओढ लागलेला मनुष्य

कितीही विपरीत परिस्थितीतून यश खेचून आणतोच.

जोपर्यंत चांगले शिक्षण घेणे म्हणजे चांगली नोकरी लागणे,

हि संकल्पना पालक आणि विध्यार्थाच्या डोक्यातून निघत नाही,

तोपर्यंत समाजात नोकरच जन्माला येतील मालक नाही.

ठाम राहायला शिकावं,

निर्णय चुकला तरी हरकत नाही.

स्वतःवर विश्वास असला की,

जिवनाची सुरुवात कुठूनही करता येते.

जितकी प्रसिद्धी मिळवाल

तितकेच शत्रू निर्माण कराल

कारण, तुमच्या प्रसिद्धीवर मरणारे कमी

जळणारे जास्त निर्माण होतील.

आयुष्यात कधीही कोणासमोर

स्वतःच स्पष्टीकरण देत बसू नका

कारण ज्यांना तुम्ही आवडता,

त्यांना स्पष्टीकरणाची अजिबात गरज नसते,

अन ज्यांना तुम्ही आवडत नाही ते तुमच्या

स्पष्टीकरणावर कधीच विश्वास ठेवायला तयार होत नाही.

जर तुम्हाला आयुष्यामध्ये खूप संघर्ष करावा लागत असेल,

तर स्वत:ला खूप नशीबवान समजा

कारण देव संघर्ष करायची संधी फक्त त्यांनाच देतो,

ज्यांच्यामध्ये क्षमता असते!

जी व्यक्ती तुमच्या प्रगती वर जळते

त्याचा तिरस्कार कधीच करू नका,

कारण ती व्यक्ती स्वतापेक्षा तुम्हाला

उत्कृष्ट व्यक्ती समजून जळत असते.

आयुष्यात जिंकाल तर असे जिंका,

कि जणू जिंकण्याची सवयच आहे,

आणि हराल तर असे हरा कि जिंकून

कंटाळा आल्याने गंमत म्हणून हरलो आहे.

समुद्रात किती लाटा आहेत

हे महत्वाचा नसून

त्या किणा-याला किती स्पर्श

करतात ते महत्वाचं असत.

Also Read😍👇

Best Life Quotes in Marathi

Best Childhood Quotes In Marathi

Best Romantic Love Quotes in Marathi

Best Motivational Quotes in Marathi

In this article Motivational Quotes in Marathi we have compiled a collection of motivational quotes based on many days of research and experience. Inspirational Quotes in Marathi we have included in this article.

These Motivational Quotes in Marathi for success have been shared by thousands of people through Whatsapp and Facebook. Marathi Motivational Quotes will give you a new energy and give you the strength to think positively in this journey of life when many of us feel down in this difficult journey of life.

We hope that the beautiful thoughts in this article will surely change your life and help you to move forward in your life. If reading this motivational thoughts in marathi has brought any positive change in your life then be sure to share preranadayi suvichar with your friends too.

Motivational quotes in marathi for students
Motivational quotes in marathi for students

आयुष्यात कधीही कोणासमोर

स्वतःच स्पष्टीकरण देत बसू नका

कारण ज्यांना तुम्ही आवडता,

त्यांना स्पष्टीकरणाची अजिबात गरज नसते,

अन ज्यांना तुम्ही आवडत नाही ते तुमच्या

स्पष्टीकरणावर कधीच विश्वास ठेवायला तयार होत नाही.

तुम्ही गरीब म्हणून जन्माला आलात

यात तुमचा काहीच दोष नाही पण जर

तुम्ही गरीब म्हणून मेलात

तर हा नक्कीच तुमचा दोष असेल.

पाण्याचा एक थेंब चिखलात पडला तर तो संपतो,

हातावर पडला तर चमकतो,

शिंपल्यात पडला तर मोती होतो ,

थेंब तोच असतो पण फरक फक्त सोबतीचा असतो.

कासवाच्या गतीने का होईना

पण रोज थोडी थोडी प्रगती करा,

खूप ससे येतील आडवे,

बस त्यांना हरवायची हिम्मत ठेवा.

MOTIVATIONAL QUOTES IN MARATHI FOR LIFE

तुम्ही आयुष्यात काय कमावले याच्यावर

कधी गर्व करू नका कारण

बुद्धिबळाचा खेळ संपला कि सगळे मोहरे आणि राजा

एकाच डब्ब्यात ठेवले जातात.

आयुष्यातील असंख्य समस्यांची फक्त

दोनच कारणं असतात

एकतर आपण विचार न करता कृती करतो

किंवा कृती करण्याऐवजी फक्त विचार करत बसतो.

एक छोटीशी मुंगी तुमच्या पायाला चावू शकते

पण तुम्ही तिच्या पायाला चावू शकत नाही,

म्हणूनच जीवनात कुणालाच छोट समजू नका

कारण ते जे करू शकते कदाचित ते तुम्ही पण

करू शकत नाही.

जगा इतकं कि आयुष्य कमी पडेल,

हसा इतके कि आनंद कमी पडेल,

काही मिळाले तर नशिबाचा खेळ आहे,

पण प्रयत्न इतके करा कि

परमेश्वराला देणे भागच पडेल.

छत्री पावसाला थांबवू शकत नाही

पण पावसात थांबण्याचे धाडस नक्की देऊ शकते,

तसेच आत्मविश्वास यशस्वी होण्याची खात्री

देऊ शकत नाही पण

संघर्ष करण्याची प्रेरणा नक्की देऊ शकतो.

ध्येयासाठी आतोनात प्रयत्न करा,

जगाने तुम्हाला वेडे म्हटले तरी चालेल,

कारण वेडेच लोकं इतिहास घडवतात,

आणि शिकलेली लोकं तो इतिहास वाचतात.

Good Morning Quotes Marathi Motivation

Positive Thinking Motivational Quotes in Marathi
Positive Thinking Motivational Quotes in Marathi

कधीही कुणाच्या भावनांबरोबर खेळू नका

कारण तुम्ही हा खेळ सहज जिंकाल

पण समोरच्या व्यक्तीला तुम्ही या खेळात

आयुष्यभरासाठी हरवून बसाल.

मोठ व्हायचं आणि यशस्वी व्हायचय तर

अपमान गिळायला शिका,

उद्या मोठे व्हाल तेव्हा हीच अपमान करणारी लोक

स्वतःचा मान वाढवायचा तुमची ओळख सांगतील!

सत्य ही अशी एक श्रीमंती आहे कि,

जी एकदाच खर्च करून

त्याचा आयुष्यभर आनंद उपभोगता येतो,

पण असत्य हे एक प्रकारचे कर्ज आहे,

ज्यामुळे तत्काळ सुख मिळत,

परंतु आयुष्यभर त्याची परतफेड करावी लागते.

तलाव जेव्हा पाण्याने भरतो,

तेव्हा मासे किड्यांना खात असतात,

तलावतलं पाणी संपून कोरडा होतो,

तेव्हा किडे मास्यांना खात असतात,

संधी सगळ्यांना भेटते मित्रानो

फक्त आपली वेळ येण्याची वाट पहा.

वळून कोणी पाहिलं नाही म्हणून

माळावरच्या चाफ्याचं अडलं नाही

शेवटी पानांनीही साथ सोडली

पण पट्ठ्यानं बहरणं सोडलं नाही.

कासवाच्या गतीने का होईना

पण रोज थोडी थोडी प्रगती करा,

खूप ससे येतील आडवे,

बस त्यांना हरवायची हिम्मत ठेवा.

या दोन गोष्टींमुळे जग तुम्हाला ओळखते,

तुमच्याजवळ काहीच नसतांना तुम्ही बाळगलेला संयम

आणि तुमच्याजवळ सर्वकाही

असतांना तुम्ही दाखवलेला रुबाब.

एक छोटीशी मुंगी तुमच्या पायाला चावू शकते

पण तुम्ही तिच्या पायाला चावू शकत नाही,

म्हणूनच जीवनात कुणालाच छोट समजू नका

कारण ते जे करू शकते कदाचित ते तुम्ही पण

करू शकत नाही.

विचार कराण्यासाठी वेळ द्या.

पण एकदा का कृती करण्याची वेळ आली की

विचार करणे थाबंवा

आणि स्वतःला कार्यात झोकून द्या.

खूप कमी लोक आपल्या आयुष्यात

सुख आणि आशीवार्द घेऊन येतात,

पण खूप जास्त लोक आपल्याला कटू

अनुभव आणि शिकवण देण्यासाठी येतात.

जर तुम्ही नेहमीच सार्वसाधारण जीवन जगण्याचा

प्रयत्न करीत असालं तर,

तुम्हाला कधीच हे उमजणार नाही कि,

तुम्ही किती असामान्य आहात.

Good Morning Motivational Quotes in Marathi

Inspirational Quotes in Marathi
Inspirational Quotes in Marathi

आयुष्यातील असंख्य समस्यांची फक्त

दोनच कारणं असतात

एकतर आपण विचार न करता कृती करतो

किंवा कृती करण्याऐवजी फक्त विचार करत बसतो.

सगळी परिस्थती नीट समजून घेतल्याशिवाय

कुणाबद्दलही वाईट मत करून घेऊ नका

दुसऱ्याचं मत आपल्याला मान्य नाही

याचा अर्थ आपण बरोबर आहोत असा होत नाही.

तुम्ही माझा व्देष करा

किंवा माझ्यावर प्रेम करा

दोन्हींचा फायदाच आहे

प्रेम कराल तर मी तुमच्या हृदयात असेन

व्देष कराल तर मी तुमच्या मनात असेन.

यश प्राप्त करण्यासाठी,

यशस्वी होण्यासाठीची तुमची इच्छा हि

अपयशी होण्याच्या भीतीपेक्षा

जास्त प्रबळ असली पाहिजे.

पैज लावायची तर स्वतः सोबतच लावा

कारण जिंकलात तर,

स्वत:चा आत्मविश्वास जिंकाल…

आणि हरलात तर स्वत:चाच अहंकार हराल.

जी व्यक्ती तुमच्या प्रगती वर जळते

त्याचा तिरस्कार कधीच करू नका,

कारण ती व्यक्ती स्वतापेक्षा तुम्हाला

उत्कृष्ट व्यक्ती समजून जळत असते.

पाण्याचा एक थेंब चिखलात पडला तर तो संपतो,

हातावर पडला तर चमकतो,

शिंपल्यात पडला तर मोती होतो ,

थेंब तोच असतो पण फरक फक्त सोबतीचा असतो.

तुम्हाला तुमचे ध्येय गाठायचे असेल तर

तुमच्यावर भुंकणाऱ्या प्रत्येक कुत्र्यांवर

थांबून दगड मारण्यापेक्षा नेहमी बिस्कीट जवळ बाळगा

आणि पुढे चालत रहा.

छत्री पावसाला थांबवू शकत नाही

पण पावसात थांबण्याचे धाडस नक्की देऊ शकते,

तसेच आत्मविश्वास यशस्वी होण्याची खात्री देऊ शकत नाही पण

संघर्ष करण्याची प्रेरणा नक्की देऊ शकतो.

जी व्यक्ती तुमच्या प्रगती वर जळते

त्याचा तिरस्कार कधीच करू नका,

कारण ती व्यक्ती स्वतापेक्षा तुम्हाला

उत्कृष्ट व्यक्ती समजून जळत असते.

Best Marathi Quotes Motivational

There are many reasons why Motivational Quotes In Marathi are so important in our life. Motivation can help you stay on track, achieve your goals, and feel accomplished. It can also prevent us from giving up when things get tough. In short, motivation is essential to achieve success in any field of life.

There are many types of motivation. Some people need motivation to start working. Others need encouragement to keep going when things get tough. Still, others need motivation to make changes in their lives.

No matter what kind of inspiration you need, there’s a good chance there’s a book or article out there that can help you find it. Check out the library today and see what you can find!

Motivational Quotes in Marathi for Success
Motivational Quotes in Marathi for Success

तुम्हाला ज्या विषयाची माहिती आहे

त्याविषयी कमी बोला,

आणि ज्या विषयाची माहिती नाही

त्या विषयी मौन पाळा.

आपला कोणी व्देष करत असेल तर त्याला

तीन पैकी एक कारण असतं

एक: त्यांना तुमची भीती वाटते

दोन: ते स्वतःचा व्देष करतात

तीन: त्यांना तुमच्यासारखं व्हायचं असतं.

कासवाच्या गतीने का होईना

पण रोज थोडी थोडी प्रगती करा,

खूप ससे येतील आडवे,

बस त्यांना हरवायची हिम्मत ठेवा.

जीवनात त्रास त्यांनाच होतो

जे सतत जबाबदारी स्वीकारतात आणि

जबाबदारी स्वीकारणारे कधीच हरत नाही

एकतर ते जिंकतात किंवा काहीतरी शिकतात.

सत्य ही अशी एक श्रीमंती आहे कि,

जी एकदाच खर्च करून

त्याचा आयुष्यभर आनंद उपभोगता येतो,

पण असत्य हे एक प्रकारचे कर्ज आहे,

ज्यामुळे तत्काळ सुख मिळत,

परंतु आयुष्यभर त्याची परतफेड करावी लागते.

वादळ जेव्हा येतात तेव्हा आपण आपल्या मातीत

घट्ट रुजून राहायचं असतं,

ती जितक्या वेगाने येतात तितक्या वेगाने निघूनही जातात,

वादळ महत्वाचं नसतं, प्रश्न आपण त्याच्याशी कशी झुंज देतो

आणि त्यातून कितपत बऱ्या अवस्थेत बाहेर येतो याचा असतो.

आपण परिस्थितीला शरण जाता कामा नये;

परिस्थिती आपल्याला शरण गेली पाहिजे.

परीक्षा म्हणजे स्वत:च्या

आत डोकावून पाहण्याची संधी !

जीवन ही एक जबाबदारी आहे.

क्षणाक्षणाला दुसऱ्याला सांभाळत न्यावं लागतं.

एखाद्याला गुन्हेगार ठरविताना

त्याच्या जागी स्वत:ला ठेवून बघा.

नोकर तर आयुष्यात कधीपण होऊ शकता

मालक व्हायची स्वप्न बघा.

शक्यतो कुणाचेही उपकार घेऊ नका,

आणि जर का घेतले तर,

त्या व्यक्तीलाही तशीच मदत करा.

Also Read😍👇

Heart Touching Friendship Quotes in Marathi

Best Sorry Quotes In Marathi

Best Mahadev Quotes in Hindi

TOP Motivational Quotes in Marathi for Success 2024

MOTIVATIONAL QUOTES IN MARATHI FOR LIFE
MOTIVATIONAL QUOTES IN MARATHI FOR LIFE

सर्वात मोठा रोग

काय म्हणतील लोक.

जे घाईघाईने वर चढू 

पाहतात ते कोसळतात.

बचत म्हणजे काय आणि ती कशी करावी

हे मधमाश्यांकडून शिकावं.

काही वादळे विचलित करण्यासाठी नव्हे तर

वाट मोकळी करण्यासाठी येत असतात.

आपल्याला मदत करणाऱ्या

माणसांशी नेहमी कृतज्ञ रहा.

उद्याचा भविष्यकाळ वर्तमानाच्या

त्यागातून निर्माण होत असतो.

तुमच्या अपयशाला कवटाळून बसू नका

त्याच्या पासून शिका आणि पुन्हा सुरवात करा.

झाडासारखे जगा, खूप उंच व्हा.

पण जीवन देणाऱ्या मातीला विसरू नका.

परिस्थितिला शरण न जाता

परिस्थितीवर मात करा.

माणसाच्या आयुष्यातील संकट ही

यशाचा आनंद घेण्यासाठी आवश्यक आहेत.

मानसिक स्वातंत्र्य हेच खरे स्वातंत्र्य आहे.

ज्याचे मन स्वतंत्र नाही तो मोकळा असूनही गुलाम आहे.

आत्मविश्वासाचा अभाव

हेच अपयशाचे खरे कारण आहे.

दुःख हे कधीच दागिन्यासारखं मिरवू नका;

वाटू शकलात तर आपला आनंद वाटा.

मोती बनून शिंपल्यात राहण्यापेक्षा

दवबिंदू होऊन चातकाची तहान भागविणे जास्त श्रेष्ठ.

तुम्हाला मोठेपणी कोणं व्हायचंय

ते आजच ठरवा….आत्ताच !

प्रेरणादायी विचार मराठी: Inspirational Quotes in Marathi

Best Motivational Quotes in Marathi
Best Motivational Quotes in Marathi

रस्ता सापडत नसेल तर.

स्वत:चा रस्ता स्वत:च तयार करा.

ध्येय उंच असले की ,

झेप देखील उंचच घ्यावी लागते.

लबाडी ही तोकड्या चादरीसारखी असते.

तोंडावर ओढुन घ्यावी तर

लगेच खाली पाय उघडे पडतात.

आयुष्यात काय गमावलंत ह्यापेक्षा

काय कमावलंत ह्याचा विचार करा.

आयुष्यात नशीबाचा भाग फक्त एक टक्का

आणि परिश्रमाचा भाग नव्याण्णव टक्के असतो.

हरला म्हणून लाजू नका

जिंकलात म्हणून माजू नका.

यश न मिळणे याचा

अर्थ अपयशी होणे असा नाही.

लक्षात ठेवा लोक उगवत्या सूर्याला

नमस्कार घालतात, मावळत्या नाही.

तुम्ही जिथे जाल तिथे

तुमची गरज निर्माण करा.

सुरुवात कशी झाली यावर

बऱ्याच घटनांचा शेवट अवलंबून असतो.

टाकीचे घाव सोसल्याशिवाय

दगडाला देवपण येत नाही.

चुकीच्या दिशेला वेगाने जाण्यापेक्षा

योग्य दिशेला हळू हळू जाणे चांगले.

समुद्रातील तुफानापेक्षा मनातील वादळे

अधिक भयानक असतात.

आवडतं तेच करू नका;

जे करावं लागतं त्यात आवड निर्माण करा.

कधी कधी देव तुमची परिस्थिती बदलत नाही

कारण त्याला तुमची मनस्थिती बदलायची असते.

केवळ योगायोग असे काहीही नाही.

जीवनातील प्रत्येक घटनेला अर्थ असतो.

Motivational Quotes in Marathi

Today we have brought you some good inspirational thoughts in Marathi. Which you might like a lot. Motivation is very important in our life. Gives new energy to those exhausted by failure. Everyone needs motivation to succeed in any field of life. Through motivation, a person moves towards his goal with double speed.

Inspiration gives us a new hope to live life. All successful people find inspiration in their lives. Every successful person needs motivation to succeed in life, which will awaken power in him. So today we have brought you some selected good Marathi Motivational Quotes in Marathi. If you read them and follow them in your life, you can make a big change.

You can use your Marathi Quotes, Whatsapp Marathi Status or Facebook Marathi Status Inspirational Quotes in Marathi, Marathi Suvichar, Marathi Suvichar, Marathi Inspirational Suvichar, Marathi Inspirational Quotes, Sundar Suvichar in Marathi and share with your friends, close friends or any family members. can share So let’s see this collection of best Marathi thoughts on life.

positive  motivational quotes in marathi
positive motivational quotes in marathi

आत्मविश्वासाचा अभाव

हेच अपयशाचे खरे कारण आहे.

मनात आणलं तर या जगात

अश्यक्य असं काहीच नाही.

माझं प्रयत्न इतरांपेक्षा श्रेष्ठ असला पाहिजे अस नाही,

पण जो मी काल होतो त्यापेक्षा आज अधिक चांगला हवा.

सर्वात मोठे यश खूप वेळा

सर्वात मोठ्या निराशे नंतरच मिळत असते.

स्वतःची चूक स्वतःला कळली 

की बरेच अनर्थ टळतात.

जेवढं मोठं आपले ध्येय असते,

तेवढ्याच मोठ्या अडचणी येतात.

आयुष्यातल्या कोणत्याही क्षणी

क्रोधाचे गुलाम बनू नका.

लक्षात ठेवा-आयुष्यात

कुठलीच गोष्ट कायमची आपली नसते.

कोणी कौतुक करो वा टीका लाभ तुमचाच,

कौतुक प्रेरणा देते, तर टीका सुधारण्याची संधी.

कारण सांगणारी लोक यशस्वी होत नाही..

आणि यशस्वी होणारे लोक कारण सांगत नाही.

तुम्हाला हवे होते पण मिळाले नाही

म्हणून निराश होऊ नका ;

कदाचित त्याने तूमचे चांगले होणार नसेल.

डोक शांत असेल तर निर्णय चुकत नाही,

भाषा गोड असेल तर माणसं तुटत नाहीत.

जे झालं त्याचा विचार करू नका;

जे होणार आहे त्याचा विचार करा.

रस्ता भरकटला असाल तर

योग्य रस्ता निवडण्याची हीच वेळ आहे.

गरुडासारखे उंच उडायचे असेल तर,

कावळ्यांची संगत सोडावी लागेल.

स्वप्न पाहतच असालं तर मोठीच पाहा. लहान कशाला?

कारण मोठी स्वप्नेच माणसाच रक्त ढवळू शकतात.

स्वत:च्या स्वार्थासाठी दुसऱ्याचा वापर कधी करु नका;

आणि स्वत:चा वापर कुणाला करु देऊ नका.

समुद्रात कितीही मोठे वादळ आले तरी

समुद्र आपली शांतता कधीही सोडत नाही.

जगाशी प्रामाणिक राहण्यापेक्षा

आधी स्वतःशी प्रामाणिक रहा.

खूप मोठा अडथळा आला की समजावं

आपण विजयाच्या जवळ आलो.

कधी कधी काही चुकीची माणसं

आयुष्याचा खरा अर्थ समजून देतात.

उद्याचं काम आज करा

आणि आजचं काम आत्ताच करा.

मोठी स्वप्ने पाहणारेच

मोठी स्वप्ने सत्यात उतरवतात.

संकटात उडी घेऊन जे कार्य करतात

त्यांनाच विजयश्री हार घालते.

टीका करणाऱ्या शत्रुंपेक्षा दिखाऊ

स्तुती करणाऱ्या मित्रांपासून सावध रहा.

जिंकणे म्हणजे नेहमी फक्त पहिला येणे असे नसते,

एखादी गोष्ट पूर्वीपेक्षा जास्त चांगली करणे म्हणजेच जिंकणे होय.

दु:ख कवटाळत बसू नका;

ते विसरा आणि सदैव हसत रहा.

खूप माणसांची स्वप्ने या एका विचारामुळे

अपूर्ण राहतात तो म्हणजे “लोक काय म्हणतील?

अडचणीत असतांना अडचणीपासून दूर पळणे

म्हणजे अजून मोठ्या अडचणीत जाण्यासारखेच आहे.

सर्वच प्रश्न सोडवून सूटत नाहीत;

काही सोडून दिले की आपोआप सुटतात.

यश मिळवण्यासाठी

सगळ्यात मोठी शक्ती – आत्मविश्वास.

सगळेच निर्णय मनाने घेऊ नका;

काही निर्णय बुध्दीलाही घेऊ द्या.

कोणतेही कार्य हे अडथळ्याशिवाय पार पडत नाही.

शेवटपर्यंत जे प्रयत्न करत राहतात त्यानांच यश प्राप्त होते.

संकटं तुमच्यातली शक्ती,

जिद्द पाहण्यासाठीच येत आसताच.

चांगल्यातुन चांगले निर्माण होते

वाईटातून वाईट.

ज्याने स्वत:चं मन 

जिंकलं त्याने जग जिंकलं.

लखलखते तारे पाहण्यासाठी

आपल्याला अंधारातच राहवं लागतं.

गर्दीचा हिस्सा नाही,

गर्दीच कारण बनायचं.

गरूडाइतके उडता येत नाही

म्हणून चिमणी कधी उडण्याचे सोडत नाही.

क्रोधाच्या एका क्षणी संयम राखला तर

पश्चातापाचे शंभर क्षण वाचतात.

भितीयुक्त श्रीमंत जीवन जगण्यापेक्षा

शांततामय, मानाचे गरीब जीवन चांगले.

Leave a comment